Kilkenny Day Trip — Kilkenny rail station

Kilkenny rail station (large)